Velg en side

STRATEGIPLAN

Denne strategiplanen er et plan- og styringsverktøy for Reinsholm barnehage fram mot 2022. Her presiserer vi hvilke mål vi har og hvordan vi skal jobbe for å oppfylle målene.
Vårt oppdrag er å oppfylle barnehageloven og rammeplanen for barnehager som kom i ny og revidert utgave i 2017.

Utarbeidelse av strategiplan

Denne strategiplanen er utarbeidet av alle ansatte ved Reinsholm barnehage, vi har jobbet i mange ulike prosesser på planleggingsdager, fagteam og personalmøter. Pedagogisk lederteam, tillitsvalgte og samarbeidsutvalget har også jobbet med planen og den er fastsatt i samarbeidsutvalget10.04.2019. Vi ønsker å ha en strategiplan som går over flere år. I tillegg gir barnehagen ut årsplan hver høst som bygger på denne strategiplanen, og ukeplaner/ukeslutter hver uke på Vigilo som er vår digitale kommunikasjonsplattform.

Denne strategiplanen skal:
 • Beskrive hvordan vi skal jobbe med omsorg, leik, læring og danning og progresjon i dette arbeidet.
 • Beskrive hvordan barn og foreldres medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet.
 • Beskrive hvordan vi vurderer vårt pedagogiske arbeid
 • Beskrive hvordan vi jobber med tilvenning
 • Beskrive samarbeidet og sammenhengen med skolen
 • Beskrive progresjonsplanen vår i forhold til fagområdene
 • Beskrive innholdet på avdelingene med progresjon

Hverdag i barnehagen

Reinsholm barnehage

Reinsholm 27
7654 VERDAL

kontakt oss

404 30 569
reinsholm.barnehage@verdal.kommune.no

VÅRE MÅL

Hovedmål

Reinsholm barnehage skal være et morsomt, trygt og spennende sted å være for barna. Å gi barna gode og varierte erfaringer og opplevelser med fokus på mestring er viktig for oss.

Satsningsområder er språk og leik. Det betyr at det er disse to områdene vi satser ekstra på fordi vi tenker at både språk og leik er grunnleggende for barns utvikling. Hver avdeling vil jobbe ulikt med satsningsområdene ut fra barnegruppas behov. Hele personalgruppa skal jobbe med utvikling av språk og leik slik at vi har de samme forutsetningene for å jobbe godt med dette.

Visjon: Kreativitet og mangfold. I rammeplanen står det at vi skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. For oss betyr det at vi har grunnleggende respekt for at mennesker er forskjellige og at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barna skal få oppleve dette.

Satsningsområder er språk og leik.

Det betyr at det er disse to områdene vi satser ekstra på fordi vi tenker at både språk og leik er grunnleggende for barns utvikling. Hver avdeling vil jobbe ulikt med satsningsområdene ut fra barnegruppas behov. Hele personalgruppa skal jobbe med utvikling av språk og leik slik at vi har de samme forutsetningene for å jobbe godt med dette.

Visjon:

Kreativitet og mangfold. I rammeplanen står det at vi skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. For oss betyr det at vi har grunnleggende respekt for at mennesker er forskjellige og at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barna skal få oppleve dette.

Reinsholm barnehage skal være en barnehage som:

 • Har et helhetlig syn på utvikling gjennom omsorg, leik, danning og læring på barnehagevis. Vi mener med det at i barnehagen skal barna utvikle seg gjennom gode aktiviteter, leik og samspill med andre barn og voksne. Vi skal ikke drive formidlingspedagogikk, men vi skal undre oss, undersøke og forske, finne ut av ting og lære sammen. De voksne planlegger, men planer må være fleksible i forhold til barnas behov og interesser. Sosial og emosjonell kompetanse er førsteprioritet da dette er grunnlaget for læring på andre områder. Dette henger nært sammen med vår satsing på språk og leik.
 • Skal fremme vennskap og fellesskap. Vi skal lage gode miljø og fellesopplevelser for barna, voksne skal være nært for å følge med på hva som skjer for å unngå uheldige situasjoner og mobbing.
 • Skal jobbe godt med kommunikasjon og språk. Vi jobber blant annet ut fra et forskningsbasert opplegg som heter språkløyper. Alle ansatte har gjennom dette fått kompetanseheving på språk og jobber i tråd med dette
 • Jobber godt med leik. Vi skal gi leiken stor plass i barnehagehverdagen og de voksnes rolle i leiken er avklart. Vi skal ha mange typer leik i barnehagen vår, men hovedfokus er barnestyrt leik.
 • Har et kompetent personale med fokus på kvalitet.  Vi har fokus på kompetanse og veiledning og å ansette dyktige medarbeidere med riktig kompetanse
 • Samarbeider godt med foreldrene. Avklare forventninger og gi god informasjon i starten. Ha god kontakt daglig og gi og ta imot relevant informasjon. Ha gode rutiner for samarbeid eks. samarbeidsutvalget og jobbe sammen for å bedre og utvikle barnehagens kvalitet
nytt område i rammeplan

Bærekraftig utvikling

 • Dette er et nytt område i rammeplanen og noe vi ønsker å sette fokus på. Vi ser dette i sammenheng med entreprenørskap. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Vi ønsker også å ha yrkesfokus, at det finnes mange valg for hva man kan bli og ulike måter å bidra i samfunnet på der alle er like mye verd. Vi ønsker å skape motvekt og refleksjoner rundt det materialistiske samfunnet. Sette fokus på hva som er viktige verdier i livet. Vi skal bidra til miljøbevissthet og til at barn forstår at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden. Vi skal lære om kildesortering, gjenbruk, snakke om matsvinn, miljøperspektiv når det gjelder trafikk, bruk og behandling av plast med mer. Barnas restaurant skal bruke gode råvarer, helst kortreist og maten lages fra bunnen. Det skal være sunt og godt og vi skal lære om hvor maten kommer fra. Vi har en egen matplan som sikrer et kosthold etter de anbefalte retningslinjene og gjør det enklere å planlegge innkjøp og minske matsvinn.

VÅRE MÅL

Vår hovedmålsetting

Vi skal skape et læringsmiljø preget av trivsel og livsglede, samt fremme positive samhandlinger med andre barn og voksne.

Vi skal bygge vår praksis på forskningsbasert teori og bruke våre erfaringer. Trygghetssirkelen og relasjon- og tilknytningsteori er sentrale teorier for oss.  Vi skal jobbe for å bygge gode relasjoner mellom barn – voksen, barn – barn og voksne – voksne. Teorier om barns utvikling der vi tenker at barnet utvikles i et samspill med andre og miljøet er vårt teoretiske grunnlag. På fagspråket kalles dette det sosiokulturelle perspektivet der vi mener at god læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Forskning viser at en høykvalitetsbarnehage med god kvalitet for barn vil si at barna har gode relasjoner til andre barn og til de voksne.   

LIVSMESTRING OG HELSE

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. Vi voksne er tilstedeværende, har god relasjonskompetanse, og har ansvaret for de gode relasjonene til barna. Vi skal sørge for at barna får de grunnleggende behov dekket når det gjelder søvn, mat og omsorg. Vi skal legge til rette for lek og vennskap, at hvert barn blir sett, legge til rette for fysisk aktivitet, ha rutiner for å motarbeide mobbing, ha variasjon og bevissthet rundt aktiviteter. Vi har tema om kroppen hvert år. Materiellet Jeg bestemmer over egen kropp på 3,4 og 5 åringan og gode og vonde hemmeligheter er fast tema i DINO skolen for de største hvert år.  Vi må lære barn at de bestemmer over egen kropp og skal sette grenser for seg selv og andre. Vi jobber for å motvirke vold og seksuelle overgrep mot barna, der også barns seksuelle helse er tema.

Vår jobbing for å forebygge mobbing er at de voksne må være i forkant, observere, vær observante på sårbarhetsfaktorer til de ulike barna, bevisstgjøring om hva mobbing er, konsekvenser av handlinger, ta opp i samlingsstund, det samme må gjelde for alle, bruke rollespill, handlingsplan mot mobbing brukes aktivt. God dialog med foreldrene. Dino skole for de største er forebyggende ifht mobbing. Ved uønska hendelser rundt enkeltbarn følges dette opp med barnesamtaler og foreldresamtaler. Normalisere at det er mange måter å leve på.

Personalsamarbeid

Respekt-Relasjon-Anerkjennelse-Ansvar-Utvikling-Smil-Samhandling

Målet er at personalgruppa jobber godt og trives sammen. Vi tror at barna også trives bedre når de voksne i barnehagen har det bra på jobb.  Vi er også bevisste på at vi skal være gode rollemodeller for barna.

Vi skal respektere hverandre, rose hverandre og hjelpe hverandre.

Vi skal ikke baksnakke hverandre, men ta opp ting med den det gjelder.

Alle må være innstilt på å samarbeide, og jobbe på tvers av avdelinger.

Vi skal ha god kommunikasjon, være medmennesker og være løsningsorientert

Vi jobber i ulike team der alle skal bidra.

Vi jobber godt med arbeidsmiljø, det er alles ansvar

Vi lærer og utvikler oss. Jevnlige evalueringer av praksis er vesentlig.

RAUS er stikkordet for hva som er viktig for oss i arbeidsmiljøet. Respekt-Relasjon-Anerkjennelse-Ansvar-Utvikling-Smil-Samhandling

Omsorg og leik, læring og danning. 

Disse områdene er en del av alt vi gjør hele tiden i barnehagen og går om hverandre.

Omsorg

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Vi skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile.

Omsorg gjennomsyrer alt vi gjør gjennom dagen. Dette gjør vi ved først å legge stor vekt på tilvenningsperioden der vi har faste rutiner for å få en god start for både barn og voksne. Vi har fokus på relasjonsbygging, å bli godt kjent og dermed forstå barnet. Vi ser på hvert barn som unikt og vi vil bygge opp under hvert barns utvikling på ulike områder. Barn er ulike og har ulike behov. Vi må kjenne barnet godt for å greie å imøtekomme disse ulike behovene. Vi benytter oss av mulighetene vi har til samspill med barnet i løpet av dagen, i stellesituasjon, måltid, legging, påkledning, leik og aktiviteter. For oss er god omsorg å bry seg om hvert enkelt barn og å jobbe for at barnet har det bra. Ny forskning på tilknytningsteori viser at gode, kompetente voksne som er i stand til å skape gode relasjoner til barna er vesentlig for barnas trivsel og trygghet. Tilknytning kan vi beskrive som et psykologisk bånd mellom barnet og den voksne, og barn kan knytte seg til flere voksne. Vi skal også verdsette barnas egne omsorgshandlinger for andre barn og voksne. På Reinsholm barnehage skal hvert enkelt barn bli møtt på en vennlig måte, bli sett, hørt, tatt vare på og føle seg trygg. Vi ønsker å motvirke veldig slitne, urolige og stressede barn. Noen ganger har barna behov for ro og hvile. Vi skal roe ned i samlinger og rundt måltider. Vi skal ha gode rutiner gjennom dagen, lese bøker i sofaen, små hvilestunder. Legge til rette for individuelle behov, bruke rolig musikk, lytte og dempet belysning. Barn som sover skal få god og nok søvn.

Danning skjer gjennom samspill med andre. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Gjennom danningsprosessen lærer barn å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg til omverdenen og se seg selv som en del av en større sammenheng. Vi jobber for at barna skal oppleve gode samspillsituasjoner i leik, måltid, påkledning, aktiviteter og ulike samlinger. I Dino skolen for de største snakker vi om følelser og hvordan vi skal snakke sammen.  Vi lærer å være gode venner, samarbeide, problemløsning, hjelpe, dele og vente på tur. Vi ønsker også å bidra til robuste barn, med det mener vi at barn lærer og tåler at livet også kan inneholde motgang.

Læring

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Læring skjer best i situasjoner der barna er trygge på både de voksne og de andre barna. Vi skal lage trygge forutsigbare rammer for å oppnå best mulig læring. For oss på Reinsholm betyr læring å gi kunnskap om og å gi kjennskap og erfaringer. Vi jobber med læring hele dagen både under påkledning, måltid, leik, tilrettelagte aktiviteter, Dino skole, språkgrupper og samlingsstunder. Vi ønsker å gi barna anledning til å undre seg og å reflektere over ulike ting. Det er også vesentlig at vi skal prioritere det barna er opptatt av. Rammeplanen gir oss mål for de ulike fagområdene som vi forholder oss til.

Leik

Leik er et av våre satsningsområder og leiken foregår på mange ulike måter og på mange ulike steder. Leiken skal ha stor plass i barnehagen både ute og inne. Leik har en egenverdi og er viktig for alle sider ved barns utvikling og derfor prioriterer vi leiken høyt. Vi har respekt for og verner om barnas frie leik. Voksne tilrettelegger, observerer, deltar og veileder barna i leiken. Vi prøver å gi rom for at barna skal få leke ferdig, vi prøver også å skape leik og å gi inspirasjon til videreutvikling av leiken. Barn bearbeider både inntrykk og følelser gjennom leiken. Vi syns det er viktig at barna får utfolde seg kreativt i leik. Vi veileder barna i leik hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre. Vi skal praktisere mange typer leik, men mest barnestyrt leik der vi voksne følger barnas initiativ.

Språk

Språk er det andre satsningsområder som vi ønsker å jobbe veldig godt med. Vi tenker at å mestre språk er en grunnleggende ferdighet. Vi har mange typer språk, både det verbale, det skriftlige og det kroppslige. Vår satsning på språk er at vi er bevisste på dette hele tiden. Barna skal bli «badet i språk», bli utsatt for språk fra de kommer til de blir hentet. Vi kommenterer og beskriver alt vi gjør, og beskrivende kommentarer er en del av vårt coachingsverktøy. Barna møter ulikt språk fordi det er mange ulike ansatte. Vi bruker språk aktivt gjennom hele barnehagedagen, snakker med barna om det som interesserer dem, stiller åpne spørsmål, prøver å forstå barnas uttrykk, tar barna på alvor, og vi bruker korrekte ord og uttale der vi bruker «hele» språket og ikke forenkler språket.

Vi skal videreføre og videreutvikle det pedagogiske verktøyet språkløyper. Vi jobber med dialog og samspill, bøker og ulike typer å lese og jobbe med en bok på, lytting, musikk, gruppedeling – språkgrupper og lekegrupper, vi planlegger og evaluere felles strategier. Barn som har utfordringer med språk skal vi tilrettelegge ekstra for slik at de får tidlig og god hjelp. De minoritetspråklige barna skal vi også jobbe ekstra med ved å ha egne språkgrupper. De skal lære både morsmålet sitt og norsk.

Vår metodikk

Våre arbeidsmetoder

Vi bygger vår praksis på erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Alle avdelingene deler barnegruppene i mindre grupper etter behov. Vi har flere faste temauker gjennom året og vi jobber tverrfaglig med alle fagområdene hele året.

Entreprenørskap er vår arbeidsmetode og metodikken vi jobber ut fra. Med entreprenørskap mener vi at barna skal lære å samarbeide, være kreative, være nytenkende, tørre å utforske, stille «kritiske» spørsmål, finne ulike løsninger på utfordringer. De skal være med på praktiske ting som for eksempel å sette på plass melk og matvarer, våronn ute, dekke bord, lage mat, rydde, høste ting, planlegge ulike ting som turmål og aktiviteter og utforske samfunnet og yrkeslivet rundt oss.

De Utrolige Årene (DUÅ) er en felles satsning for alle skoler og barnehager i Verdal. DUÅ er et verktøy der voksenrollen er sentral. Vi jobber mye med relasjonsbygging, og at de voksne skal være gode rollemodeller. Ros og oppmuntring, proaktive voksne, coaching og problemløsning er de verktøyene vi benytter mest. Vi har laget egen beskrivelse på hvordan voksenrollen på Reinsholm skal være.

Innhold på hver avdeling hvert år i grove trekk:

antall – rom – form

Fagområdene med progresjonsplan som viser hvordan hver avdeling jobber med alle fagområdene.

Antall, rom og form.

1 – 2

Benevning i leiken, bruke begrep større enn, mindre enn o.l. Bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelsen

Sortering/rydding/telling

Digitale verktøy

Forskeruke

Konstruksjonsleik

Puslespill

Puttekasse

Dagtavle, opprop,

Turer, benevne former vi ser, sortere ting vi finner

Lotto og perler

2 – 3

Telling, rim og regler

Sortering/rydding/telling

Digitale verktøy

Konstruksjonsleik, matematisk materiell

Brettspill

Puslespill

Puttekasse

Perling

Dagtavle, opprop,

Turer, sortere ting vi finner, benevning av størrelser og former

Tidsbegrep

Forskeruke

3 – 4

Telling, rim og regler

Sortering/rydding

Digitale verktøy

Konstruksjonsleik, matematisk materiell

Brettspill

Puslespill

Dagtavle, opprop,

Turer, sortere ting vi finner

Perling

Størrelser og former

Turbingo med antall, rom og form

Borddekking,

Temperaturmåling, tabell og statistikk

Tidsbegrep

Logisk tenking- rekkefølge eks påkledning

Forskeruke

4 – 5

Telling, rim og regler

Sortering/rydding

Digitale verktøy

Konstruksjonsleik, matematisk materiell

Besøke mattesentret

Brettspill

Puslespill

Dagtavle, opprop, telleliste

Turer, benevne og  sortere ting vi finner

Perling

Størrelser og former

Turbingo med antall, rom og form

Barnas restaurant-antall og målinger

Butikklek

Temperaturmåling, tabell og statistikk

Tidsbegrep logisk tenking- rekkefølge eks påkledning

Forskeruke

5 - 6

Telling, rim og regler

Sortering/rydding

Logisk tenking- rekkefølge Digitale verktøy

Konstruksjonsleik, matematisk materiell

Besøke mattesentret

Brettspill

Puslespill

Dagtavle, opprop, telleliste

Turer, benevne ting og  sortere ting vi finner

Perling

Størrelser og former

Butikklek

Dino skole med problemløsning

Formjakt på tur,

turbingo med antall, rom og form

Temperaturmåling, tabell og statistikk

Tidsbegrep

Verdensrommet

Forskeruke

1 – 2

Trygghet, relasjoner og tilknytning er det viktigste– barnas grunnleggende behov, omsorg og leik.

Noen turer i nærmiljøet når barna er trygge

Språk

Noe temabasert jobbing med årstider og høytider, kroppen

Boka mi

Musikk og sang, dans og drama

Fysisk aktivitet

Kosthold

Påskefrokost

Besteforeldrekaffe en gang pr år.

Forutaksjon-sang og musikk. De land som er representert på avd.

Vømmøldag

2 – 3

Lære om meg selv og ulike kroppsdeler

Språk

Brannvern

Trafikk og trafikkbildet på gåturer

Temabasert jobbing med årstider og høytider i samarbeid med foreldre

Påskefrokost

Tur i nærområdet, Uteliv

Språk

Musikk og sang, dans, drama

Fysisk aktivitet

Livsglede

Kosthold

Forutaksjon

Vømmøldag

3 – 4

Meg selv og familien min

Førstehjelp, brannvern

1 turdag i uka i nærmiljøet.

Språk

Temabasert jobbing med årstider og høytider som er aktuelle

Kirkebesøk

påskefrokost

Kroppen og meg selv

Forut

Musikk, dans, sang og drama

Fysisk aktivitet

Sansehagen

Trafikk

Livsglede

Kosthold

Forutaksjon

Vømmøldag

4 – 5

Førstehjelp, lære om politi og brannvern. Brannbamsen Bjørnis

Barnas restaurant

Temabasert jobbing med årstider og høytider, markere/snakke om religioner som er på avd. i samarbeid med foreldre. kirkebesøk

Kroppen min og barns seksuelle helse i januar

Ansvar for Samefolkets dag

Meg selv og våre familier

1 turdag i uka

Språk

Uteliv, noen bussturer

trafikk

Musikk og dans, sang og drama

Fysisk aktivitet

Livsglede

Kosthold

Forutaksjon og barns rettigheter

Vømmøldag

5 - 6

Brannvern politi og førstehjelp,

Forut-innsamling og barns rettigheter, arrangement

Barnas bedrift

Temabasert jobbing med årstider og høytider, markere/snakke om religioner som er på avd. i samarbeid med foreldre.

Lage høytidskalender hver høst for hele barnehagen.

Kroppen min, barns seksuelle helse i januar. Gode og vonde hemmeligheter i februar

Språk og skrivedans

Dino skole hver uke

Turdag, uteliv, bussturer

Trafikk

Musikk, sang, dans, drama

Fysisk aktivitet og svømming

Livsglede

Kosthold

Påskefrokost

kirkebesøk

Lage teater og se på teater

Vømmøldag

Avslutningstur

tema

Vi har noen uker i året der hele barnehagen jobber med spesielle tema.

ALARMUKE I SEPTEMBER. Fokus på brannvern, førstehjelp og politi

FLERKULTURELL UKE /FORUT-OKTOBER. Fokus på det flerkulturelle, de største har arrangement med innsamling til FORUT aksjonen

FORSKERUKE-JANUAR. Alle avdelingene har ulike forskningsprosjekt der mange ting prøves ut.

KARNEVAL/KARNEVALSUKE- FEBRUAR.

VINTERFESTIVAL FOR 3-4-5 ÅRSAVDELINGENE

EVENTYRUKE- MAI

VØMMØLDAG

SOMMERFEST

turer i nærmiljøet

Nærmiljø og samfunn

1 – 2

Turer i nærmiljøet

Nødetatene

Boka mi

Samefolkets dag

Forut

Tradisjonelle eventyr, sanger, sagn, gjerne lokalt fra Verdal

17. mai

Mattradisjoner

Samarbeid med nærmiljøet, bibliotek,  NORD, entreprenørskap

Mangfoldsplakat, flerkulturellt samfunn

2 – 3

Turer i nærmiljøet

Livsglede

alarmuke, nødetatene

Samefolkets dag

Forut

Tradisjonelle eventyr, sanger, sagn, gjerne lokalt fra Verdal

17. mai

Mattradisjoner

Samarbeid med nærmiljøet, VGS, bibliotek, u-skolen, NORD, butikker – entreprenørskap

Mangfoldsplakat, flerkulturellt samfunn

3 – 4

Livsglede

alarmuke, nødetatene

Trafikk

Samefolkets dag

Forut, demokrati, FN dagen, FNs barnekonvensjon

Tradisjonelle eventyr, sanger, sagn, gjerne lokalt fra Verdal

Vømmøldag

17. mai, norges grunnlov, tradisjoner 

Mattradisjoner

Jobbing mot mobbing

Samarbeid med nærmiljøet, VGS, bibliotek, u-skolen, NORD,  butikker – entreprenørskap

Mangfoldsplakat, flerkulturellt samfunn

4 – 5

Livsglede

Våre familier

alarmuke, nødetatene

Trafikkfokus

Bedriftsbesøk, UE

Museumsmus- stiklestad

Samefolkets dag (ansvar)

Forut, demokrati, FN dagen, barnekonvensjonen

Tradisjonelle eventyr, sanger, sagn, gjerne lokalt fra Verdal

Vømmøldag

17. mai, grunnloven 

Mattradisjoner

Jobbing mot mobbing

Samarbeid med nærmiljøet, entreprenørskap

Digitale verktøy – kart

Mangfoldsplakat, flerkulturellt samfunn

5 - 6

Livsglede

Familien min

alarmuke, nødetatene

Trafikkfokus

Bedriftsbesøk, UE,Barnas bedrift,

Museumsmus- stiklestad

Samefolkets dag

Forut, demokrati, FN dagen, barnekonvensjonen.

Tradisjonelle eventyr, sanger, sagn, gjerne lokalt fra Verdal

Vømmøldag

17. mai, grunnloven, tradisjoner

Mattradisjoner

Jobbing mot mobbing

Samarbeid med nærmiljøet, Bli kjent med de ulike barneskolene

Dino skole

Digitale verktøy – kart

Mangfoldsplakat, flerkulturellt samfunn

Omvendt adventskalender

Gode og vonde hemmeligheter

sang og musikk

Kunst, kultur og kreativitet

1 – 2

Sang – representere de språk vi har på avdelingene, utvide sangreportoaret ut fra alder

Ha fokus på de ulike kulturer som er representert, Estetiske aktiviteter, sansene, tegning/maling, modelleire

dans

2 – 3

Sang – representere de språk vi har på avdelingene, utvide sangreportoaret ut fra alder

ha fokus på de ulike kulturer som er representert, Estetiske aktiviteter, sansene, tegning/maling, modelleire

Dans – blime dansen, minirøris

3 – 4

Sang – representere de språk vi har på avdelingene, utvide sangreportoaret ut fra alder

ha fokus på de ulike kulturer som er representert,

Estetiske aktiviteter med ulike teknikker

Dans – aktiv og glad, blime dansen, minirøris

Dramatisering

Rikskonserter

Stiklestad

Snekkerbod

Fotoprosjekt: med kamera gjennom barnas øyne

Etikken bak bildet

4 – 5

Sang – representere de språk vi har på avdelingene, utvide sangreportoaret ut fra alder, ha fokus på de ulike kulturer som er representert, Estetiske aktiviteter med ulike teknikker

Kunstutstilling med foreldrearrangement

Dans – aktiv og glad, blime dansen, minirøris, lag egne danser, ringleiker, bevegelsesleiker

Dramatisering

Rikskonserter

Stiklestad

Snekkerbod

Bedriftsbesøk-teater, kunstner, fotograf

5 - 6

Sang-representere

de språk vi har på avdelingene, utvide sangreportoaret ut fra alder. Ha fokus på de ulike kulturer som er representert,

Forut innsamlingsaksjon

Estetiske aktiviteter Dans – aktiv og glad, blime dansen, minirøris, lag egne danser, ringleiker, bevegelsesleiker

Dramatisering

Teaterforestilling for foreldre/besteforeldre

Egen kunstutstilling og dra på en utstilling. Oppleve teaterforestilling

Martna

Rikskonserter

Stiklestad

Snekkerbod

Bedriftsbesøk-teater, kunstner, fotograf

Tilpasset kostholdsplan

Kropp, bevegelse, mat og helse

1 – 2

Tilpasset kostholdsplan

Aktivt bruk av motorikkrom

Søvn og hvile som tema – foreldremøte, Bli kjent med begreper om kroppen

Dans – aktiv og glad

Hygiene

Aktive voksne, rollemodeller som oppfordrer til motorisk selvstendighet

Grønnsakshage

Trivelige måltider

2 – 3

Tilpasset kostholdsplan

Delta i matlaging, samtale er viktig

Aktivt bruk av motorikkrom

gymsal

Søvn og hvile som tema – foreldremøte, Bli kjent med begreper om kroppen

Dans – aktiv og glad

Hygiene

Grønnsakshage

Trivelige måltider

3 – 4

Tilpasset kostholdsplan

Delta i matlaging, samtale er viktig

Aktivt bruk av motorikkrom

gymsal

Søvn og hvile som tema – foreldremøte, Bli kjent med begreper om kroppen

Dans – aktiv og glad

Hygiene

Grønnsakshage

Trivelige måltider

4 – 5

Tilpasset kostholdsplan

Barnas restaurant

aktivitetsleik på tur

Bevegelsesleiker og sangleiker

Kroppen min – hvile

Dino- følelser, min kropp-min grense

4-årskontroll, motorikktest

gymsal

Bli kjent med begreper om kroppen

Dans – aktiv og glad

Hygiene

Grønnsakshage,

Trivelige måltider

5 - 6

Tilpasset kostholdsplan

Delta i matlaging,

Aktivitetsleik på tur

Varierte turer til steder med ulike utfordringer

Bevegelsesleiker og sangleiker

Kroppen min – hvile

Dino- følelser

Gymsal

svømming

Bli kjent med begreper om kroppen

Gode og vonde hemmeligheter

Barns seksualitet

Dans – aktiv og glad

Hygiene

Grønnsakshage, innhøsting

Gårdbesøk, innhøsting

Kommunikasjon

Kommunikasjon, språk og tekst

1 – 2

Sang, rim og regler

Enkle barnesanger med bevegelse/visuell støtte

Bøker med konkreter

Språkløyper

Språklig mangfold

Fokus på morsmål på alle avdelinger

Musiske aktiviteter

Digitale verktøy

Bibliotek på barnehagen

Bilder som støtte til språket

Snakk og benevn, coaching i leik

Samlingsstund med innhold

Lage lesekroker med tilgjengelige bøker tilpasset alder

bil dagtavle/hverdagsbilder

2 – 3

Lotto med mat, dyr o.l.- begrepstrening

Sang, rim og regler

Språkløyper

Eventyr

Språklig mangfold

Musiske aktiviteter

digitale verktøy

Bibliotek på barnehagen

Bilder som støtte til språk

Coaching i leik

Lesing ved måltid

Lage lesekroker med tilgjengelige bøker tilpasset alder

Mobil dagtavle/hverdagsbilder

3 – 4

Sang, rim og regler

Språkløyper – undring

Eventyr

Bibliotektur

Språklig mangfold

Musiske aktiviteter

Digitale verktøy

bibliotek på barnehagen

Byggeprosjekt rundt ei bok

Bilder som støtte til språk

Lesing ved måltid

Tekstskaping med bildekort

Lage lesekroker med tilgjengelige bøker tilpasset alder

Mobil dagtavle

Språkforståelse-min bokstav Oversette språkmateriell

4 – 5

Språkløyper – undring

Gjenfortelling fra hendelser. Sang, rim og regler på flere språk

Eventyr

Bibliotektur Lånebibliotek på barnehagen

Bokbuss

Språklig mangfold

Lek med og utforsking av skriftspråket

Musiske aktiviteter

Digitale verktøy

Fortsettelseslesing

Lage og skape egne historier/bøker

Tekstskaping med bildekort

Lage lesekroker med tilgjengelige bøker tilpasset alder. Mobil dagtavle/hverdagsbilder

5 - 6

Språkløyper – undring

Gjenfortelling fra hendelser

Dino – mange tema

Sang, rim og regler på flere språk

Eventyr

Bibliotektur Lånebibliotek på barnehagen

Bokbuss

Lage teaterforestilling

Språklig mangfold

Lek med og utforsking av skriftspråket

Musiske aktiviteter

Digitale verktøy

Fortsettelseslesing. Lage og skape egne historier/bøker

Skrivedans og tekstskaping

Lage lesekroker mobil dagtavle

natur miljø teknologi

Natur, miljø og teknologi

1 – 2

Utetid, erfaring med ulike årstider

Turer i nærområdet.

Forskningsuke

Prosjektjobbing,

Gjenbruk og resirkulering, kilde sortering

Bruke sansehagen

Sanking og gårdbesøk

Vannleik

Entreprenørskap

Livets kretsløp (såing osv)

2 – 3

Utetid

Turer i nærområdet.

Forskningsuke

Prosjektjobbing,

Gjenbruk og resirkulering, kilde sortering

Bruke sansehagen

Sanking og gårdbesøk

Klær etter vær

Vannleik

Entreprenørskap

Blomster/trær

Livets kretsløp (såing osv)

3 – 4

Utetid

Turer i nærområdet.

Forskningsuke

vinterfestival

Prosjektjobbing, Gjenbruk og resirkulering, kilde sortering

Bruke sansehagen

Sanking og gårdbesøk

Miljøvern

Klær etter vær, fokus på hva vi skal ha på oss

Entreprenørskap

Blomster/trær

Livets kretsløp (såing osv)

Turer ved vann/fjæra – skattejakt

Grønnsakshage med kompost

4 – 5

Utetid/utedager, lage mat ute

Hva kan vi finne av dyreliv der vi er?

Forskningsuke

vinterfestival

Prosjektjobbing, Gjenbruk og resirkulering, kilde sortering

Bruke sansehagen

Sanking og gårdbesøk

Miljøvern

Klær etter vær, fokus på hva vi skal ha på oss

Entreprenørskap

bedriftsbesøk

Blomster/trær

Snekkeri, spikkeprøve

Turer ved vann/fjæra – skattejakt

Grønnsakshage med kompost

4 åringan hovedfokus på grønnsakshagen og avling/innhøsting

5 - 6

Utetid/utedager, lage mat ute

Hva kan vi finne av dyreliv der vi er?

Forskningsuke

vinterfestival

Prosjektjobbing,

Gjenbruk og resirkulering, kilde sortering

Bruke sansehagen

Sanking og gårdbesøk

Miljøvern

Klær etter vær, fokus på hva vi skal ha på oss

Entreprenørskap

Bedriftsbesøk, gjenbrukstorget

Blomster/trær

Snekkeri, spikkeprøve

Turer ved vann/fjæra – skattejakt

Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi

1 – 2

Markere høytider som er representert i avdelingen, i tillegg til jul, påske, samefolkets dag,

Toleranse og respekt

undring

Likeverd

Forut

Omsorg

Vennskap- bygge relasjoner

Foreldresamarbeid

2 – 3

Markere høytider som er representert i avdelingen, i tillegg til jul, påske, samefolkets dag,

Toleranse og respekt

Meg selv

Undring

Undre seg sammen med barn om eksistensielle spørsmål. Utvide barns tenking

Likeverd

Forut

Omsorg

Vennskap- bygge relasjoner

Foreldresamarbeid

3 – 4

Markere høytider som er representert i avdelingen, i tillegg til jul, påske, samefolkets dag,

Toleranse og respekt

Likeverd

Forut

Undre seg sammen med barn om eksistensielle spørsmål. Utvide barns tenking

Norges lover- barns rettigheter

Omsorg

Vennskap- bygge relasjoner

Foreldresamarbeid

4 – 5

Markere høytider som er representert i avdelingen i tillegg til jul, påske, samefolkets dag,

Våre familier

Toleranse og respekt

Likeverd

Forut – menneskerettigheter

Barnekonvensjonen

FN dagen og demokrati

Undre seg sammen med barn om eksistensielle spørsmål. Utvide barns tenking

Omsorg

Vennskap- bygge relasjoner

Foreldresamarbeid

5 - 6

Markere høytider som er representert i avdelingen i tillegg til jul, påske, samefolkets dag, 

Toleranse og respekt

Våre familier

Likeverd

Forut, menneskerettigheter

Barnekonvensjonen

FN dagen og demokrati

Omsorg

Undre seg sammen med barn om eksistensielle spørsmål. Utvide barns tenking

Vennskap- bygge relasjoner

Foreldresamarbeid

Barns medvirkning.

Barn har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Det er viktig for oss å ta barns ytringer og signaler på alvor og anerkjenne disse.  Vi skal møte barnas meninger med respekt. Barns medvirkning handler ikke om at barna skal bestemme alt, men at de skal få være med på å bestemme over seg selv og sin hverdag innenfor de rammene som er mulig. Vi gir barna mulighet til å ta ulike valg i forbindelse med hva de vil gjøre i barnehagen. Barns medvirkning er også at vi voksne griper tak i barnas engasjement og det de er opptatt av og bygger videre på dette.

Demokrati er et viktig begrep i denne sammenhengen. Barna lærer om demokrati og demokratiske prosesser ved at de får være med på å bestemme. De lærer også at de ikke kan bestemme alt og over alle.

Barna medvirker ut fra alder og modenhet og skal ikke ta valg de ikke har forutsetninger for å forstå konsekvensene av.  Våre planer og prosjekt skal i størst mulig grad handle om det barna er interesserte i.

Foreldremedvirkning

Vi har foreldreråd (alle foreldre), Samarbeidsutvalg (valgte representanter) og FAU (valgte representanter) i barnehagen. Det er samarbeidsutvalget som er mest aktivt og foreldre påvirker gjennom samarbeidsutvalg.. Vi ønsker også direkte tilbakemeldinger og forslag på innholdet i barnehagen fra alle foreldre. Alle ønsker og behov kan vi ikke ta hensyn til, men vi tar alt opp til diskusjon. Resultatet av brukerundersøkelsen brukes også aktivt for å bedre kvaliteten. Foreldre er alltid velkomne til å komme med innspill på foreldresamtalene og foreldremøtene.

Vurdering

Vi skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det vil si at arbeidet vårt skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra våre planer, barnehageloven og rammeplanen. Dette gjør vi for å sikre at alle barn får et tilbud som er i tråd med lovverket. Hele personalgruppa skal være involvert og arbeidet skal bygges på refleksjoner.

Vi vurderer vårt arbeid på flere måter. Vi evaluerer både på individnivå og gruppenivå. Fra enkeltbarn, avdeling og hele barnehagen.  Hver avdeling evaluerer ut fra sine planer, alle ansatte på avdelingen deltar og det skrives referat. I pedagogisk lederteam er fokuset utvikling og kvalitet. Der drøftes vår praksis og der tas avgjørelser. De er styrer og de 5 pedagogiske lederne som utgjør dette teamet. Spesialpedagogen har ansvar for spesialpedagogisk hjelp. Hun lager planer for de barna som skal ha spesialpedagogisk hjelp og evaluerer planene jevnlig. På planleggingsdager og personalmøter er også vurdering tema. På våren evaluerer vi tilbudet før vi skal starte jobbing med ny årsplan. Foreldrene vurderer tilbudet gjennom brukerundersøkelsen, på samtaler og gjennom direkte tilbakemeldinger. Vårt mål er hele tiden å forbedre oss og ha best mulig kvalitet til barnas beste.

Tilvenning nye barn

Vi ønsker at alle barn skal få en trygg og god start i barnehagen vår. Før barnet starter kaller pedagogisk leder inn til en førstesamtale med foreldrene der barnet også ofte er med. Der blir vi litt kjent, vi utveksler informasjon og vi avtaler oppstart.

I juni har vi foreldremøte for nye foreldre som starter i august og september. Det er individuelt hvordan oppstart i barnehage foregår, noen trenger lang tid for å bli trygg og noen trenger kortere tid. Vi ønsker at foreldrene kan sette av god tid til dette, men skjønner også at arbeidssituasjonen kan være en utfordring. Vi prøver å unngå at mange barn starter samtidig slik at vi får god tid til å bli kjent med barnet og foreldrene. Hos oss starter det flest barn i august, men nye barn starter gjennom hele året.

Overganger innad i barnehagen

Vi har aldersinndelte grupper og hele avdelingen flytter til ny avdeling hver høst. Dette forberedes før sommerferien. De får besøke den nye avdelingen og de får vite hvor plassen sin i garderoben er. Foreldre får informasjon om den nye avdelingen og hvem som skal jobbe der. Det følger alltid med minst en voksen som har jobbet på avdelingen og som kjenner barna godt. De nye voksne bruker også tid før ferien på å bli kjent med barna de skal være sammen med til høsten.

Samarbeid og sammenheng med skolen

Verdal kommune har en egen prosedyre for hvordan overgangen skal foregå. Der er det fastsatt datoer og hvem som har ansvar. Overlevering av opplysninger skjer med foreldrenes samtykke.  Skal legge ved egen link til dette.

Barna som går hos oss starter på flere forskjellige skoler. Vi blir invitert på besøksdager og i tillegg er det eget opplegg der foreldre og barn blir invitert til skolen på våren. Vi jobber hele barnehagetiden med språk og sosial kompetanse, noe som vi mener er viktig å lære for å kunne kommunisere og forholde seg til andre mennesker. Siste året har vi ekstra fokus på å bli selvstendig, ta vare på sekk, klær og lignende, bli selvstendig på do og ved måltider. Når det gjelder skolens faglige innhold så samsvarer rammeplanens fagområder i stor grad med fagene barna møter i skolen. Siste året har vi også DINO skole der barna lærer mye om følelser, venneferdigheter og problemløsning. Dette tenker vi bidrar til å forebygge mobbing og å øke barnas sosiale kompetanse.